Эксперимент 3000 полная версия

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОДУКТУ СПОРТИВНОГО ХАРЧУВАННЯ "3000 МАКСИМУМ" В ОСІБ 3 ДЕФІЦИТОМ МАСИ ТІЛА ПІД ЧАС ІНТЕНСИВНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Олійник С.А., Домашенко П.А., Шевченко В.Є., Іванов С.В., Коваль І.В. 
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

Аннотация.

В работе исследована зффективность применения нового продукта спортивного питання белково-витаминной направленности «3000 Максимум» у лиц с дефицитом массы тела при интенсивных физических нагрузках (молодых военнослужащих с нарушениями трофоло-гического статуса). Установлено, что исследуемый комплекс «3000 Максимум» является достаточно зффективным средством коррекции функционального состояния и трофологического статуса молодых военнослужащих, что позволяет рассматривать его как перспективный продукт для спорта высших достижений.

Ключевые слова: «3000 Максимум», дефицит массы тела, интенсивные физические нагрузки.

Постановка проблеми. 
 Аналіз останніх досліджень. На сьогодні не викликає сумнівів необхідність застосування в практиці підготовки спортсменів високої кваліфікації спеціальних продуктів спортивного харчування, серед яких не останнє місце належить продуктам білково- вітамінної спрямованості. Серед останніх нашу увагу привернув вітчизняний продукт “3000 Максимум”, який являє собою оригінальний за рецептурою комплекс спеціального харчування, призначений для швидкого та ефективного відновлення виснаженого надмірними навантаженнями організму. Співвідношення основних компонентів (білків, вуглеводів, жирів) у складі продукту наближено до гіпотетично ідеальної норми, необхідної людині - 1:3:1. Продукт містить якісні молочні білки, моно-, ди- та полісахариди, жири, вітаміни та мінеральні речовини. В 100 г суміші міститься 15,7 г білків (мінімум), 12,4 г жирів (максимум), 59,6 г вуглеводів; енергетична цінність суміші складає 412,8 ккал/100 г. Вміст амінокислот (мг/100 г продукту): валін – 611, ізолейцин – 672, лейцин – 1245, метіонін + цистеїн – 395, треонін – 583, триптофан – 180, фенілаланін + тирозин – 1353, лізин – 778, аланін – 419, аргінін – 333, аспарагінова кислота – 1069, гістидин – 265, гліцин – 265, глютамінова кислота – 2741, пролін – 1491, серин – 799; вміст мінеральних речовин (мг/100 г продукту): калій – 693, кальцій – 505, магній – 88, натрій – 242, сульфур – 130, фосфор – 440, хлор – 410; вміст мікроелементів (мкг/100 г продукту): ферум – 502, йод – 173, кобальт – 5, манган – 47, купрум – 60, молібден – 18, флуор – 55, цинк – 1286; вміст вітамінів (мг/100 г продукту); вітамін А – 0,059, вітамін С – 87,48, вітамін В1– 0,031, вітамін В2– 0,094, вітамін В6– 3,1, вітамін РР – 13,31; вуглеводний склад (г/100 г продукту): глюкоза – 11,7, фруктоза – 1,95, ксилоза – 0,39, мальтоза - 15,6, лактоза – 18,56, мальтотріоза та ін. – 5,2, декстрини – 5,2.

Згідно з інформаційними матеріалами виробника (ПП “Екстремал”), базовий молочний протеїн відіграє роль основного “будівельного матеріалу” м'язових волокон, а спеціально підібрані вуглеводи забезпечують тривале та рівномірне постачання енергії до м'язів, що працюють, перешкоджають розщепленню м'язової тканини, уповільнюють настання втоми, дозволяють значно підвищити інтенсивність навантаження та відіграють провідну роль в синтезі глікогену (а, як відомо, перше завдання організму в період відновлення після навантаження – це поповнення запасів витраченого глікогену). У звичайних умовах цей процес займає до 20 годин. Розробники рецептури “3000 Максимум” передбачають, що якщо вживати продукт одразу після навантаження, то процес утворення глікогену в перші дві години має прискоритися на 40-60 %. В свою чергу, швидкий синтез глікогену сприяє також прискоренню процесів побудови нових м'язових тканин, і, відповідно, призводить до анаболічного ефекту. Разом з тим, незважаючи на раціональний, науково-обгрунтований склад “3000 Максимум”, експериментальні наукові дані щодо ефективності його застосування відсутні.  

Робота виконана за планом НДР Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту. Мета роботів. У зв'язку з цим, метою нашого дослідження була оцінка ергогенної та відновлювальної ефективності застосування продукту «3000 Максимум»  у осіб з дефіцитом маси тіла, які зазнають інтенсивних фізичних навантажень.

Методи та організація досліджень. 
 У дослідженні, проведеному на базі військової частини А0515, брали учать 24 особи зі складу військовослужбовців роти молодого поповнення з показниками зниженої маси тіла. Усі військовослужбовці були представниками західних регіонів України. Шляхом випадкової вибірки досліджувані були розподілені на контрольну групу та дослідну групу. Військовослужбовці контрольної групи (12 осіб) отримували харчування за нормами солдатського пайка згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України, військовослужбовці дослідної групи отримували додатково до норми солдатського пайка 200 г білково-вітамінної суміші на добу, по 100 г два рази на день під час сніданку та в обід. Суміш білково-вітамінну для коктейлів “3000 Максимум” (вар. 1) для проведення експерименту виготовило ПП “Екстремал”, згідно з ТУ У 15.8-31455167.001-2001, 
партія № 1, висновок Державної санітарно-гігієнічної експертизи № 5.10/25497 від 11.07.2002 року.

Комплексне обстеження молодих військовослужбовців усіх груп проводилося на 1, 15 та 30 добу проведення експерименту. Було також проаналізовано рівень захворюваності за даними первинних звернень по лікарську допомогу протягом 3 місяців військової служби. Результати окремих методик в експериментальних групах порівнювали з результатами, що були отримані під час обстеження військовослужбовців роти молодого поповнення, які мали нормальні показники трофологічного статусу. Результати досліджень оброблено на персональному ІВМ-сумісному комп'ютері за допомогою пакета прикладних програм з використанням критерію t Ст'юдента [1].

Результати досліджень та їх обговорення.

На початку експерименту (1 доба) за даними соматометричного обстеження військовослужбовці обох груп мали середній індекс маси тіла 17,8 кг .м2 за індексом Кетле (17,2 кг .м2 - дослідна група та 18,4 кг.м2– контрольна група), зниження вмісту жиру в організмі на 13, %, а обхват м'язів плеча на 15,5% нижчий показників, рекомендованих для цієї вікової групи. Було встановлено, що призовники обох груп мали вкрай низькі показники м'язової сили кистей рук та показники фізичної працездатності (згідно з розрахунком індексу PWC 170 під час степ-ергометрії). За даними розрахунку вегетативних індексів, зокрема індексу Кердо, було встановлено виражену симпатикотонію. Низькими були показники за пробами навантаження Штанге та Генча, Мартіне. За даними психофізіологічного обстеження в досліджуваних осіб обох груп встановлено виражені ознаки астенії (на 21%) та підвищення рівня реактивної тривожності (на 14,3%) порівняно з військовослужбовцями роти молодого поповнення, які мали нормальні показники трофологічного статусу. Застосування опитувальника СМІЛ в контрольній та дослідній групах виявило підвищення показників за шкалами іпохондрії (Н s), істерії (Н у), психастенії (P t), що може свідчити про порушення психічної адаптації таких  військовослужбовців. За лабораторними показниками було встановлено значні зміни у периферійній крові: підвищення кількості лейкоцитів (на 19%), еозинофілів (на 28%), моноцитів (на 30%) та зменшення кількості сегментоядерних нейтрофілів (у середньому на 3%), що свідчить про зниження імунорезистентності організму.  Дослідження системи клітинного імунітету виявило достовірне підвищення абсолютної (на 7,8%) та відносної (на 50,2%) кількості Т-лімфоцитів з перевершенням у субпопуляції Т-хелперів та зниженням Т- супресорів. Встановлено достовірне зростання хелперно-супресорного коефіцієнту у 2,5 рази (р<0,01), що свідчило про пригнічення регуляторних клітинних елементів імунної системи. Підвищення кількості Т- лімфоцитів у периферійній крові підтвердило припущення про виражену активність компенсаторних процесів, що мають перебіг в імунній системі. Водночас, дисбаланс субпопуляцій Т-хелперів та Т-супресорів, а також значне підвищення імунорегуляторного індексу характеризують порушення можливостей імунної системи відтворювати адекватну імунну відповідь. Дослідження показників гуморального імунітету встановило підвищення на 40,1% відносного та на 64,2% абсолютного вмісту В-лімфоцитів (від норми), що вказує на високу активність компенсаторних процесів системи гуморального імунітету. Це було підтверджено нами підвищенням вмісту у периферійній крові рівнів ІgА та ІgМ. Під час встановлення міграційної здатності лейкоцитів встановлено підвищення у 2,2 рази індексу реакцій гальмування міграції лейкоцитів (РГМЛ) з фітогемаглютиніном (ФГА), що є характерним для зменшення функціональної активності імунокомпетентних клітин й порушення синтезу лімфокінів. Встановлено й суттєве зниження неспецифічної стійкості організму під час порушення трофологічного статусу військовослужбовців. Показники відносної та абсолютної адгезивної активності нейтрофілів були значно нижчі фізіологічної норми (р<0,05). У біохімічному аналізі крові виявлено зниження вмісту холестеролу на 4,7 % (р<0,05) й підвищення вмісту α2-глобуліна на 2 % (р<0,05). Вміст рівнів глюкози, сечовини, креатиніну, загальної кількості білка були у межах установленої норми. За даними обстежень осіб з порушеннями трофологічного статусу ми зробили висновок, що показники високих рівнів реактивної тривожності, низький рівень психічної адаптації та суб'єктивного стану, виражена симпатикотонія, порушення в імунологічному статусі, відхилення у ліпідному та білковому обмінах у цілому дають підстави твердити про наявність синдрому психоемоційного напруження. Цей синдром відносять до граничних передпатологічних станів, у яких характеристики тривожності відбивають ступінь емоційного напруження у процесі мобілізації захисних механізмів організму. 

Під час проведення корекції функціональних розладів у молодих військовослужбовців зі зниженою масою тіла встановлена висока ефективність комплексу спеціального харчування, застосованого в експерименті. Під час експерименту в осіб дослідної групи значно зріс рівень фізіологічних резервів:

стійкість до гіпоксії (дихальні проби навантаження) на 30 добу обстеження порівняно з початковими значеннями збільшилась на 18,5% (р<0,05), тоді як в осіб контрольної групи цей показник знизився на 12,4% (р<0,01). У контрольній групі відмічено зниження показників двоступеневої степ-ергометрії з розрахунком індексу Руф'є, що характеризує напруження серцево-судинної системи під час фізичних навантажень.

У дослідній групі на 30 добу встановлено підвищення рівня фізичної працездатності за індексом PWC 170 в 1,6 разів, а також зменшення на 13,8 % (р<0,05) часу відновлення серцево-судинної системи після фізичного навантаження. У контрольній групі суттєвих змін між початковими та кінцевими значеннями за цими показниками не встановлено. У цій групі за рахунок вираженої симпатикотонії відмічено зниження усіх видів артеріального тиску.  

Психофізіологічне дослідження військовослужбовців дослідної групи виявило зменшення ознак астенії (на 8,2%, р<0,05), покращення суб'єктивного самопочуття й підвищення рівня психічної адаптації у 1,5 рази (р<0,01). В обстежуваних контрольної групи таких змін не встановлено.

Застосування білково-вітамінної суміші “3000 Максимум” значно покращило стан білкового обміну: підвищився вміст альбумінів на 5,8% (р<0,05), зменшився вміст глобулінів (α 2-глобулінів на 17,5%, р<0,01; γ-глобулінів на 22,1%, р<0,05) за значного зростаня альбумін-глобулінового коефіцієнта (А/Г) на 46% (р<0,05). В осіб контрольної групи зміни цих показників виявилися статистично недостовірними.

Застосування суміші підвищило показники неспецифічної резистентності організму внаслідок активації її фагоцитарної ланки. Порівняно з початковими даними в осіб дослідної групи підвищився абсолютний вміст нейтрофілів, що мали фагоцитарну активність на 10,2%, а також їхня відносна (78%) та абсолютна (71%) адгезивна активність (при р<0,05).

Під час дослідження клітинного імунітету відмічено достовірне (р<0,01) зниження вмісту Т-хелперів й підвищення Т-супресорів, що знизило імунорегуляторний індекс у 1,3 рази (р<0,05) та свідчить про покращення регуляторних процесів в імунній системі й значне відновлення адекватної імунної відповіді. Показники гуморального імунітету характеризувались підвищенням вмісту у периферійній крові рівнів ІgА та IgG (р<0,05), що свідчить про підвищення загальної резистентності. В осіб контрольної групи суттєвих позитивних змін в імунологічному статусі виявлено не було.  

За соматометричними показниками досліджувані групи характеризувалися таким чином: в осіб дослідної групи середнє значення показника індексу маси тіла (індекс Кетле) на 30 добу склало 19,8 кг.м-2, а в осіб контрольної групи – 18,9 кг.м -2, причому приріст маси тіла в осіб дослідної групи відбувся за рахунок “сухої” м'язової маси". Про це свідчило й збільшення обхвату м'язів плеча в осіб дослідної групи (р<0,01).

Ці дані свідчать про те, що лише нормалізації харчування за рахунок солдатського пайка в умовах адаптації до військової служби не достатньо для корекції функціональних розладів та порушень трофологічного статусу молодих військовослужбовців. На підставі поточного спостереження протягом 3 місяців за військовослужбовцями, які перебували в роті молодого поповнення, було зроблено висновок, що особи, які мають дефіцит маси тіла, у 1,6 рази частіше звертаються за медичною допомогою. Під час порівняння контрольної групи та дослідної групи особи з першої на 23,4 % частіше зверталися до лікаря у період спостереження, що свідчитьпро відтворення стану відносно стійкої адаптації військовослужбовців дослідної групи після застосування комплексу спеціального харчування.

Таким чином, результати цього дослідження, яке ми розглядаємо як попереднє, свідчать про те, що застосування спеціалізованого продукту спортивного харчування “3000 Максимум” в експерименті виявилося ефективним засобом корекції функціонального стану та трофологічного статусу молодих військовослужбовців, а аналіз захворюваності протягом 3 місяців дає підстави стверджувати, що застосування таких сумішей відтворює стан відносно стійкої адаптації організму. Це все дає підстави вважати зазначений продукт перспективним для застосування в процесі підготовки спортсменів високої кваліфікації з метою підвищення загальної та спеціальної спортивної працездатності, для досягнення анаболічного ефекту, а також для відновлення організму після виснажливих фізичних навантажень. Проте, для остаточного висновку необхідні дослідження із залученням спортсменів високої кваліфікації.

Висновки. 
 Застосування спеціалізованого продукту спортивного харчування “3000 Максимум” в експерименті виявилося ефективним засобом корекції функціонального стану та трофологічного статусу молодих військовослужбовців, а аналіз захворюваності протягом 3 місяців дає підстави стверджувати, що застосування таких сумішей відтворює стан відносно стійкої адаптації організму. Це все дозволяє вважати зазначений продукт перспективним для застосування в процесі підготовки спортсменів високої кваліфікації з метою підвищення загальної та спеціальної спортивної працездатності, для досягнення анаболічного ефекту, а також для відновлення організму після виснажливих фізичних навантажень. Проте для остаточного висновку необхідні дослідження із залученням спортсменів високої кваліфікації. 

Література
1. Иванов Ю.И., Погорелюк О.Н. Статистическая обработка результатов медико-биологических исследований на микрокалькуляторах по программам. - М.: Медицина, 1990. – 224 с. 
2. Питание в системе подготовки спортсменов / Под ред. В.Д. Моногарова, М.М. Булатовой. – К.: Олимпийская литература, 1996. – 224 с. 
3. Пшендин А.И. Рациональное питание спортсменов. Для любителей и профес- сионалов. – СПб.: ГИОРД, 2002. – 160 с. 
4. Руководство по фармакологической коррекции боеспособности и трудоспособности личного состава Вооруженных Сил СССР / Утверждено начальником Центрального военно-медицинского управлення Министерства обороны СССР. – М.: Воен. изд., 1989. – 123 с., ДСП. 
5. ТУ У 15.8-31455167.001-2001. 

Олійник С.А., Домашенко П.А., Шевченко В.Є., Іванов С.В., Коваль І.В. Ефективність застосування продукту спортивного харчування “3000 Максимум” у осіб з дефіцитом маси тіла за інтенсивних фізичних навантажень // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. - 2004. - №3. - С.98-102.